Tiếng Việt

Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước 1997-2000. Tập 1, Chương trình biển Thuận Hải - Minh Hải (1977-1980)

Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước 1997-2000. Tập 1, Chương trình biển Thuận Hải - Minh Hải (1977-1980)
Tiêu đề:

Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước 1997-2000. Tập 1, Chương trình biển Thuận Hải - Minh Hải (1977-1980)