Tiếng Việt

Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước (1977 - 2000). Tập 5, Chương trình biển KHCN-06(1996 - 2000)

Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước (1977 - 2000). Tập 5, Chương trình biển KHCN-06(1996 - 2000)
Tiêu đề:

Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước (1977 - 2000). Tập 5, Chương trình biển KHCN-06(1996 - 2000)