汉语里“龙、麟、龟、凤”等动物词语及其文化含义研究(与越语相应词语对比) = Nghiên cứu các từ ngữ chỉ động vật "Long, Lân, Quy, Phụng" và ý nghĩa văn hóa của chúng trong tiếng Hán (Đối chiếu với từ ngữ tương ứng trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

汉语里“龙、麟、龟、凤”等动物词语及其文化含义研究(与越语相应词语对比) = Nghiên cứu các từ ngữ chỉ động vật "Long, Lân, Quy, Phụng" và ý nghĩa văn hóa của chúng trong tiếng Hán (Đối chiếu với từ ngữ tương ứng trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

汉语里“龙、麟、龟、凤”等动物词语及其文化含义研究(与越语相应词语对比) = Nghiên cứu các từ ngữ chỉ động vật "Long, Lân, Quy, Phụng" và ý nghĩa văn hóa của chúng trong tiếng Hán (Đối chiếu với từ ngữ tương ứng trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10