现代汉语 “好”、“对”、“是” 等言谈语用功能及教学启示 = Chức năng ngữ dụng của từ "好" (Hao) 、“对” (Dui) 、“是” (Shi) trong giao tiếp tiếng Hán hiện đại và liên hệ vào việc dạy học. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

现代汉语 “好”、“对”、“是” 等言谈语用功能及教学启示 = Chức năng ngữ dụng của từ "好" (Hao) 、“对” (Dui) 、“是” (Shi) trong giao tiếp tiếng Hán hiện đại và liên hệ vào việc dạy học. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

现代汉语 “好”、“对”、“是” 等言谈语用功能及教学启示 = Chức năng ngữ dụng của từ "好" (Hao) 、“对” (Dui) 、“是” (Shi) trong giao tiếp tiếng Hán hiện đại và liên hệ vào việc dạy học. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10