中国明清两代禁忌词语及其文化、历史背景初探 = Bước đầu tìm hiểu từ ngữ cấm kỵ của triều đại Minh, Thanh Trung Quốc và bối cảnh văn hóa, lịch sử hình thành chúng. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

中国明清两代禁忌词语及其文化、历史背景初探 = Bước đầu tìm hiểu từ ngữ cấm kỵ của triều đại Minh, Thanh Trung Quốc và bối cảnh văn hóa, lịch sử hình thành chúng. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

中国明清两代禁忌词语及其文化、历史背景初探 = Bước đầu tìm hiểu từ ngữ cấm kỵ của triều đại Minh, Thanh Trung Quốc và bối cảnh văn hóa, lịch sử hình thành chúng. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10