跟牛、羊、猪、犬等动物有关的汉字构字 及其文化含义研究 = Nghiên cứu cấu tạo và hàm ý văn hóa của các chữ Hán có liên quan đến các động vật ngưu, dương, trư, khuyển. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

跟牛、羊、猪、犬等动物有关的汉字构字 及其文化含义研究 = Nghiên cứu cấu tạo và hàm ý văn hóa của các chữ Hán có liên quan đến các động vật ngưu, dương, trư, khuyển. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

跟牛、羊、猪、犬等动物有关的汉字构字 及其文化含义研究 = Nghiên cứu cấu tạo và hàm ý văn hóa của các chữ Hán có liên quan đến các động vật ngưu, dương, trư, khuyển. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10