汉语谐音现象及其文化内涵的研究(与越南语对比) = nghiên cứu hiện tượng hài âm tiếng Hán và nội hàm văn hóa (đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

汉语谐音现象及其文化内涵的研究(与越南语对比) = nghiên cứu hiện tượng hài âm tiếng Hán và nội hàm văn hóa (đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

汉语谐音现象及其文化内涵的研究(与越南语对比) = nghiên cứu hiện tượng hài âm tiếng Hán và nội hàm văn hóa (đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10