“口”字作为部首的汉字考察 = Khảo sát các chữ Hán có chứa chữ "Khẩu" làm bộ thủ. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học : 60 22 10

“口”字作为部首的汉字考察 = Khảo sát các chữ Hán có chứa chữ "Khẩu" làm bộ thủ. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học : 60 22 10
Tiêu đề:

“口”字作为部首的汉字考察 = Khảo sát các chữ Hán có chứa chữ "Khẩu" làm bộ thủ. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học : 60 22 10