汉语中含“脸/面”字的词语研究, 与越南语对比 = Nghiên cứu các từ ngữ chứa chữ "liăn/miàn" trong tiếng Hán (có so sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

汉语中含“脸/面”字的词语研究, 与越南语对比 = Nghiên cứu các từ ngữ chứa chữ "liăn/miàn" trong tiếng Hán (có so sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

汉语中含“脸/面”字的词语研究, 与越南语对比 = Nghiên cứu các từ ngữ chứa chữ "liăn/miàn" trong tiếng Hán (có so sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10