Cách mạng tháng tám năm 1945 ở Việt Nam - Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình

Cách mạng tháng tám năm 1945 ở Việt Nam - Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình
Tiêu đề:

Cách mạng tháng tám năm 1945 ở Việt Nam - Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình