Hồ Chí Minh với quá trình xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân trong những năm đầu của chế độ Cộng Hòa (1945 - 1946)

Hồ Chí Minh với quá trình xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân trong những năm đầu của chế độ Cộng Hòa (1945 - 1946)
Tiêu đề:

Hồ Chí Minh với quá trình xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân trong những năm đầu của chế độ Cộng Hòa (1945 - 1946)