Cách mạng tháng tám năm 1945 - Một điển hình thành công về nghệ thuật khởi nghĩa dân tộc

Cách mạng tháng tám năm 1945 - Một điển hình thành công về nghệ thuật khởi nghĩa dân tộc
Tiêu đề:

Cách mạng tháng tám năm 1945 - Một điển hình thành công về nghệ thuật khởi nghĩa dân tộc