Các quỹ đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam - Cơ hội phát triển và những rủi ro tiềm tàng = Opportunities for and risks of the development of the offshore investment fund in the transitional economy of Vietnam

Các quỹ đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam - Cơ hội phát triển và những rủi ro tiềm tàng = Opportunities for and risks of the development of the offshore investment fund in the transitional economy of Vietnam
Tiêu đề:

Các quỹ đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam - Cơ hội phát triển và những rủi ro tiềm tàng = Opportunities for and risks of the development of the offshore investment fund in the transitional economy of Vietnam