Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam = An application of balanced scorecard in Vietnamese service businesses

Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam = An application of balanced scorecard in Vietnamese service businesses
Tiêu đề:

Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam = An application of balanced scorecard in Vietnamese service businesses