10 năm phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2000-2010) : Thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý = Ten years of socio-economic development of Ha Noi (2000-2010): Achievements and issues for stage management

10 năm phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2000-2010) : Thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý = Ten years of socio-economic development of Ha Noi (2000-2010): Achievements and issues for stage management
Tiêu đề:

10 năm phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2000-2010) : Thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý = Ten years of socio-economic development of Ha Noi (2000-2010): Achievements and issues for stage management