An assessment of critical blockages - The theory for human resource development program in organization = Phân tích một số các rào cản - lý thuyết cho sự phát triển nhân sự trong tổ chức

An assessment of critical blockages - The theory for human resource development program in organization = Phân tích một số các rào cản - lý thuyết cho sự phát triển nhân sự trong tổ chức
Tiêu đề:

An assessment of critical blockages - The theory for human resource development program in organization = Phân tích một số các rào cản - lý thuyết cho sự phát triển nhân sự trong tổ chức