A workshop to announce the 2011 Vietnam annual economic report = Hội thảo công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2011

A workshop to announce the 2011 Vietnam annual economic report = Hội thảo công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2011
Tiêu đề:

A workshop to announce the 2011 Vietnam annual economic report = Hội thảo công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2011