Tổng hợp một số hợp chất thiên nhiên chứa nitơ có hoạt tính sinh học cao

Tổng hợp một số hợp chất thiên nhiên chứa nitơ có hoạt tính sinh học cao
Tiêu đề:

Tổng hợp một số hợp chất thiên nhiên chứa nitơ có hoạt tính sinh học cao