Phân loại & phương pháp giải các dạng bài tập tự luận - trắc nghiệm môn hóa học : phần Phi kim. Ôn tập và rèn luyện kĩ năng, phương pháp giải các dạng bài tập. Trình bày rõ ràng, dễ hiểu. Tài liệu bồi dưỡng học sinh lớp 10, 11, 12 và chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH-CĐ

Phân loại & phương pháp giải các dạng bài tập tự luận - trắc nghiệm môn hóa học : phần Phi kim. Ôn tập và rèn luyện kĩ năng, phương pháp giải các dạng bài tập. Trình bày rõ ràng, dễ hiểu. Tài liệu bồi dưỡng học sinh lớp 10, 11, 12 và chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH-CĐ
Tiêu đề:

Phân loại & phương pháp giải các dạng bài tập tự luận - trắc nghiệm môn hóa học : phần Phi kim. Ôn tập và rèn luyện kĩ năng, phương pháp giải các dạng bài tập. Trình bày rõ ràng, dễ hiểu. Tài liệu bồi dưỡng học sinh lớp 10, 11, 12 và chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH-CĐ