Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và nội hàm văn hóa của tục ngữ lao động sản xuất trong tiếng Hán hiện đại - So sánh với tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và nội hàm văn hóa của tục ngữ lao động sản xuất trong tiếng Hán hiện đại - So sánh với tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và nội hàm văn hóa của tục ngữ lao động sản xuất trong tiếng Hán hiện đại - So sánh với tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10