Nghiên cứu cách dùng của từ “之” [ZHI] trong tiếng Hán hiện đại và khảo sát phương pháp dịch các kết cấu có “之”[ZHI]. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Nghiên cứu cách dùng của từ “之” [ZHI] trong tiếng Hán hiện đại và khảo sát phương pháp dịch các kết cấu có “之”[ZHI]. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

Nghiên cứu cách dùng của từ “之” [ZHI] trong tiếng Hán hiện đại và khảo sát phương pháp dịch các kết cấu có “之”[ZHI]. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10