Nghiên cứu về tính từ song âm tiết chỉ tính cách con người trong tiếng Hán hiện đại đối chiếu với tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04

Nghiên cứu về tính từ song âm tiết chỉ tính cách con người trong tiếng Hán hiện đại đối chiếu với tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04
Tiêu đề:

Nghiên cứu về tính từ song âm tiết chỉ tính cách con người trong tiếng Hán hiện đại đối chiếu với tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04