越南初级汉语看图说话教学研究 以河内商贸大学汉语教学为例 = Nghiên cứu phương pháp giảng dạy khẩu ngữ tiếng Hán sơ cấp bằng tranh ảnh cho sinh viên Việt Nam (Trên dữ liệu Đại học Thương Mại Hà Nội). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

越南初级汉语看图说话教学研究 以河内商贸大学汉语教学为例 = Nghiên cứu phương pháp giảng dạy khẩu ngữ tiếng Hán sơ cấp bằng tranh ảnh cho sinh viên Việt Nam (Trên dữ liệu Đại học Thương Mại Hà Nội). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

越南初级汉语看图说话教学研究 以河内商贸大学汉语教学为例 = Nghiên cứu phương pháp giảng dạy khẩu ngữ tiếng Hán sơ cấp bằng tranh ảnh cho sinh viên Việt Nam (Trên dữ liệu Đại học Thương Mại Hà Nội). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10