Christophe CUDEL, Haute-Alsace University, Mulhouse, France = Ước lượng độ sâu của ảnh với Camera Plenoptique. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)

Christophe CUDEL, Haute-Alsace University, Mulhouse, France = Ước lượng độ sâu của ảnh với Camera Plenoptique. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Christophe CUDEL, Haute-Alsace University, Mulhouse, France = Ước lượng độ sâu của ảnh với Camera Plenoptique. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)