Développement d’un système connaissances pour Big Data Application aux données de phenotyping chez le riz (O.sativa) = Phát triển một hệ nhận dạng cho dữ liệu lớn: Ứng dụng cho dữ liệu phenotyping về lúa (O.sativa). Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)

Développement d’un système connaissances pour Big Data Application aux données de phenotyping chez le riz (O.sativa) = Phát triển một hệ nhận dạng cho dữ liệu lớn: Ứng dụng cho dữ liệu phenotyping về lúa (O.sativa). Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Développement d’un système connaissances pour Big Data Application aux données de phenotyping chez le riz (O.sativa) = Phát triển một hệ nhận dạng cho dữ liệu lớn: Ứng dụng cho dữ liệu phenotyping về lúa (O.sativa). Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)