Khảo sát khả năng biến nạp gen GmCHS7 vào đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens :Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01

Khảo sát khả năng biến nạp gen GmCHS7 vào đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens :Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01
Tiêu đề:

Khảo sát khả năng biến nạp gen GmCHS7 vào đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens :Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01