Approche métagénomique pour le binning taxonomique du microbiome intestinal humain = Khai phá cấu trúc phân loài của hệ vi sinh vật ruột người từ dữ liệu di truyền học môi trường. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)

Approche métagénomique pour le binning taxonomique du microbiome intestinal humain = Khai phá cấu trúc phân loài của hệ vi sinh vật ruột người từ dữ liệu di truyền học môi trường. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Approche métagénomique pour le binning taxonomique du microbiome intestinal humain = Khai phá cấu trúc phân loài của hệ vi sinh vật ruột người từ dữ liệu di truyền học môi trường. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)