Modélisation et analyse de données de géolocalisation en intérieur et de mesures participatives = Mô hình hóa và phân tích dữ liệu vị trí địa lý trong nhà và dữ liệu đo lường cộng tác. Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Chương trình đào tạo thí điểm)

Modélisation et analyse de données de géolocalisation en intérieur et de mesures participatives = Mô hình hóa và phân tích dữ liệu vị trí địa lý trong nhà và dữ liệu đo lường cộng tác. Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Modélisation et analyse de données de géolocalisation en intérieur et de mesures participatives = Mô hình hóa và phân tích dữ liệu vị trí địa lý trong nhà và dữ liệu đo lường cộng tác. Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Chương trình đào tạo thí điểm)