Tiếng Việt

硕士学位论文越南胜地名称汉译考察= Khảo sát cách dịch Việt -Hán tên các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

硕士学位论文越南胜地名称汉译考察= Khảo sát cách dịch Việt -Hán tên các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

硕士学位论文越南胜地名称汉译考察= Khảo sát cách dịch Việt -Hán tên các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10