Tiếng Việt

现代汉语与农业生产有关的汉字考察(应用于越南汉语教学) = Khảo sát những chữ Hán có liên quan đến sản xuất nông nghiệp trong tiếng Hán hiện đại (ứng dụng vào việc dạy tiếng Hán ở Việt Nam) . Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

现代汉语与农业生产有关的汉字考察(应用于越南汉语教学) = Khảo sát những chữ Hán có liên quan đến sản xuất nông nghiệp trong tiếng Hán hiện đại (ứng dụng vào việc dạy tiếng Hán ở Việt Nam) . Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

现代汉语与农业生产有关的汉字考察(应用于越南汉语教学) = Khảo sát những chữ Hán có liên quan đến sản xuất nông nghiệp trong tiếng Hán hiện đại (ứng dụng vào việc dạy tiếng Hán ở Việt Nam) . Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10