Tiếng Việt

现代汉语里带有“水、火”语素的词语研究(与越南语相对应词语对比) = Nghiên cứu về từ ngữ có thành tố "Nước, Lửa" trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu chúng với các từ ngữ tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

现代汉语里带有“水、火”语素的词语研究(与越南语相对应词语对比) = Nghiên cứu về từ ngữ có thành tố "Nước, Lửa" trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu chúng với các từ ngữ tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

现代汉语里带有“水、火”语素的词语研究(与越南语相对应词语对比) = Nghiên cứu về từ ngữ có thành tố "Nước, Lửa" trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu chúng với các từ ngữ tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10