Tiếng Việt

现代汉语贸易书信的礼貌用语(与越南语对比) = Ngôn ngữ lịch sự trong thư tín thương mại tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

现代汉语贸易书信的礼貌用语(与越南语对比) = Ngôn ngữ lịch sự trong thư tín thương mại tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

现代汉语贸易书信的礼貌用语(与越南语对比) = Ngôn ngữ lịch sự trong thư tín thương mại tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10