Tiếng Việt

题目:汉越民族人名研究以及翻译几点思考 = Nghiên cứu tên người Trung Quốc - Việt Nam và đôi điều suy nghĩ khi chuyển dịch. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

题目:汉越民族人名研究以及翻译几点思考 = Nghiên cứu tên người Trung Quốc - Việt Nam và đôi điều suy nghĩ khi chuyển dịch. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

题目:汉越民族人名研究以及翻译几点思考 = Nghiên cứu tên người Trung Quốc - Việt Nam và đôi điều suy nghĩ khi chuyển dịch. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10