Tiếng Việt

"现代汉语里“作为”一词研究及在越南语相对应的表达方式考察 " = nghiên cứu từ "Zuo Wei" trong tiếng Hán hiện đại và khảo sát cách biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60.22.10

"现代汉语里“作为”一词研究及在越南语相对应的表达方式考察 " = nghiên cứu từ "Zuo Wei" trong tiếng Hán hiện đại và khảo sát cách biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60.22.10
Tiêu đề:

"现代汉语里“作为”一词研究及在越南语相对应的表达方式考察 " = nghiên cứu từ "Zuo Wei" trong tiếng Hán hiện đại và khảo sát cách biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60.22.10