Tiếng Việt

现代汉语请求言语行为研究与越南语对比 = nghiên cứu hành vi ngôn ngữ thỉnh cầu trong tiếng Hán hiện đại (trong sự so sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

现代汉语请求言语行为研究与越南语对比 = nghiên cứu hành vi ngôn ngữ thỉnh cầu trong tiếng Hán hiện đại (trong sự so sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

现代汉语请求言语行为研究与越南语对比 = nghiên cứu hành vi ngôn ngữ thỉnh cầu trong tiếng Hán hiện đại (trong sự so sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10