Tiếng Việt

现代汉语声母系统考察(与越南语对比) = Khảo sát hệ thống thanh mẫu trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

现代汉语声母系统考察(与越南语对比) = Khảo sát hệ thống thanh mẫu trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

现代汉语声母系统考察(与越南语对比) = Khảo sát hệ thống thanh mẫu trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10