Tiếng Việt

现代汉语与鸟类动物有关的汉字考察 = Khảo sát những chữ Hán liên quan đến các loài chim trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

现代汉语与鸟类动物有关的汉字考察 = Khảo sát những chữ Hán liên quan đến các loài chim trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

现代汉语与鸟类动物有关的汉字考察 = Khảo sát những chữ Hán liên quan đến các loài chim trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10