Tiếng Việt

现代汉语语段表达特点研究应用于越南高中汉语教学 = Nghiên cứu đặc điểm biểu đạt ngữ đoạn trong tiếng Hán hiện đại ứng dụng vào việc dạy học tiếng Hán cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

现代汉语语段表达特点研究应用于越南高中汉语教学 = Nghiên cứu đặc điểm biểu đạt ngữ đoạn trong tiếng Hán hiện đại ứng dụng vào việc dạy học tiếng Hán cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

现代汉语语段表达特点研究应用于越南高中汉语教学 = Nghiên cứu đặc điểm biểu đạt ngữ đoạn trong tiếng Hán hiện đại ứng dụng vào việc dạy học tiếng Hán cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10