Tiếng Việt

现代汉语虚词“和”与越南语对应词的表达形式考察 = Khảo sát về hư từ “和” trong tiếng Hán hiện đại với các cách biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

现代汉语虚词“和”与越南语对应词的表达形式考察 = Khảo sát về hư từ “和” trong tiếng Hán hiện đại với các cách biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

现代汉语虚词“和”与越南语对应词的表达形式考察 = Khảo sát về hư từ “和” trong tiếng Hán hiện đại với các cách biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10