Tiếng Việt

Bước đầu nghiên cứu đánh giá quá trình ra quyết định về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam: trường hợp nghiên cứu "Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua vườn Quốc Gia Cúc Phương" : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường

Bước đầu nghiên cứu đánh giá quá trình ra quyết định về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam: trường hợp nghiên cứu "Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua vườn Quốc Gia Cúc Phương" : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
Tiêu đề:

Bước đầu nghiên cứu đánh giá quá trình ra quyết định về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam: trường hợp nghiên cứu "Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua vườn Quốc Gia Cúc Phương" : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường