Tiếng Việt

现代汉语与越南语双音节形容词重叠形式 对比研究 = Đối chiếu hình thức lặp lại tính từ song âm tiếng Việt và tiếng Hán. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

现代汉语与越南语双音节形容词重叠形式 对比研究 = Đối chiếu hình thức lặp lại tính từ song âm tiếng Việt và tiếng Hán. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

现代汉语与越南语双音节形容词重叠形式 对比研究 = Đối chiếu hình thức lặp lại tính từ song âm tiếng Việt và tiếng Hán. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10