Tiếng Việt

现代汉语与越南语连动句对比研究 = Nghiên cứu đối chiếu câu liên động trong tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

现代汉语与越南语连动句对比研究 = Nghiên cứu đối chiếu câu liên động trong tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

现代汉语与越南语连动句对比研究 = Nghiên cứu đối chiếu câu liên động trong tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10