Tiếng Việt

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)