Tiếng Việt

《法律词典》(简明本)中刑法术语的特点 与其汉越翻译问题 = Đặc điểm của thuật ngữ luật hình sự trong cuốn "Từ điển pháp luật" (bản giản lược) và việc đối dịch sang tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

《法律词典》(简明本)中刑法术语的特点 与其汉越翻译问题 = Đặc điểm của thuật ngữ luật hình sự trong cuốn "Từ điển pháp luật" (bản giản lược) và việc đối dịch sang tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

《法律词典》(简明本)中刑法术语的特点 与其汉越翻译问题 = Đặc điểm của thuật ngữ luật hình sự trong cuốn "Từ điển pháp luật" (bản giản lược) và việc đối dịch sang tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10