Tiếng Việt

现代汉语里网络语言特点研究 (与越南语网络语言特点对比) = Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ mạng trong tiếng Hán hiện đại (So sánh với đặc điểm ngôn ngữ mạng trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học : 60 22 10

现代汉语里网络语言特点研究 (与越南语网络语言特点对比) = Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ mạng trong tiếng Hán hiện đại (So sánh với đặc điểm ngôn ngữ mạng trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học : 60 22 10
Tiêu đề:

现代汉语里网络语言特点研究 (与越南语网络语言特点对比) = Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ mạng trong tiếng Hán hiện đại (So sánh với đặc điểm ngôn ngữ mạng trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học : 60 22 10