Tiếng Việt

面子理论视角下现代汉语嫌恶言语行为研究 (与越南语的对比) = Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ chê trong tiếng Hán hiện đại dưới góc độ thể diện (có đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

面子理论视角下现代汉语嫌恶言语行为研究 (与越南语的对比) = Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ chê trong tiếng Hán hiện đại dưới góc độ thể diện (có đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Tiêu đề:

面子理论视角下现代汉语嫌恶言语行为研究 (与越南语的对比) = Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ chê trong tiếng Hán hiện đại dưới góc độ thể diện (có đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10