Tiếng Việt

Nghiên cứu phân loại xạ khuẩn biến sinh kháng sinh phân lập từ các vùng ven biển Việt Nam : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 70

Nghiên cứu phân loại xạ khuẩn biến sinh kháng sinh phân lập từ các vùng ven biển Việt Nam : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 70
Tiêu đề:

Nghiên cứu phân loại xạ khuẩn biến sinh kháng sinh phân lập từ các vùng ven biển Việt Nam : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 70