Tiếng Việt

Biểu hiện β-Galactosidase trong vi khuẩn Bacillus subtilis : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 70

Biểu hiện β-Galactosidase trong vi khuẩn Bacillus subtilis : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 70
Tiêu đề:

Biểu hiện β-Galactosidase trong vi khuẩn Bacillus subtilis : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 70