Tiếng Việt

Giống bò Mông bản địa và khả năng phát triển sản xuất bò thịt trên địa bàn vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang

Giống bò Mông bản địa và khả năng phát triển sản xuất bò thịt trên địa bàn vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang
Tiêu đề:

Giống bò Mông bản địa và khả năng phát triển sản xuất bò thịt trên địa bàn vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang