Tiếng Việt

Vài nhận xét về căn cứ địa Việt Bắc trong cách mạng tháng tám năm 1945

Vài nhận xét về căn cứ địa Việt Bắc trong cách mạng tháng tám năm 1945
Tiêu đề:

Vài nhận xét về căn cứ địa Việt Bắc trong cách mạng tháng tám năm 1945